Allmän information

Översikt över VFU-kurser ht 21

Översikt över VFU-kurser vt 22

VFU-handbok                                                                                                                                                        Alla som är inblandade i VFU inom lärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken. Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet. VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

Karta över partnerområden                                                                                                                                På kartan ser du vilka kommuner Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.

Registerutdrag ur belastningsregistret 
Lärarstudenter som inom utbildningen genomför besök och VFU i förskola, fritidshem och grundskola ska genomgå en registerkontroll. Det innebär att studenten måste ansöka om ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan besök i förskola/skola kan göras. Detta utdrag ska uppvisas på VFU-platsen senast första dagen. Görs inte detta nekas studenten tillträde till förskolan/skolan. Observera att giltighetstiden för registerutdraget är ett år och därför behöver lärarstudenten begära ett nytt registerutdrag inför varje nytt utbildningsår. Registerutdrag kan även behöva visas upp inför VFU i gymnasieskolor om skolhuvudmannen kräver det. Därför bör alla studenter ha ett aktuellt registerutdrag. 

Det registerutdrag som är aktuellt heter Arbete inom skola eller förskola. 442.5. 
Enligt beslut i Växjö kommun ska studenter som gör fältstudier och VFU i Växjö kommun även kunna uppvisa utdrag 442.3

Mer information finns på polisen.se

Försäkring vid VFU

För VFU-information inom respektive program, se vidare under lärarprogrammen i menyn