Partnerområde Tingsryd kommun

Vår vision - En skola för alla
- trygga och välmående barn och elever som trivs i vår organisation
- samsyn mellan våra verksamheter
- starka förtroendeband mellan personal och barn/elever och deras vårdnadshavare
- barnets bästa tas hänsyn till i alla beslut som tas
- barns erfarenheter och kunskaper tas hänsyn till
- elever är medvetna om målen för utbildningen
- barn och elever upplever en känsla av sammanhang (KASAM)
- kollegialt lärande bidrar till ökad kvalitet i undervisningen för alla elever
- personal med arbetsglädje och en arbetssituation som bidrar till kreativa lösningar på utmaningar som uppstår
- organisationen tar sitt fulla ansvar som kompensatorisk kraft i samhället

Förskole- och skolverksamheten i Tingsryds kommun är indelad i fyra rektorsområden och samlade under en nämnd, Bildningsnämnden.

Rektorsområde 1 består av verksamhet från förskola till åk 9 i Tingsryd och till åk 3 i Konga. I Tingsryd finns även grundsärskola.
Rektorsområde 2 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Ryd och till åk 6 i Urshult.
Rektorsområde 3 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Väckelsång, Linneryd samt förskolan Bullerbyn i Rävemåla.
Rektorsområde 4 består av gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Utöver ovan nämnda rektorsområden finns också vuxenutbildningen på Tingsryds Lärcenter.
Elevhälsan är den kommunövergripande organisationen för barn/elever i behov av särskilt stöd. I varje rektorsområde finns ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger som tillhör Elevhälsan. Det finns också specialpedagoger, skolpsykolog, logoped, arbetsterapeut, särskoleansvarig och samordnare som är placerade centralt och har ett kommunövergripande uppdrag inom Elevhälsan.

Samtliga skolor är organiserade i arbetslag. Vilket innebär att du som student, under din VFU, kommer att ingå i ett arbetslag , där alla är delaktiga och har intresse av att stötta dig i din utbildning. Du får dessutom en personlig VFU-handledare. Denne kommer tillsammans med dig att ta ett huvudansvar för din VFU. Majoriteten av våra VFU-handledare har genomgått handledarutbildning vid Linnéuniversitetet.
Våra förskolor och skolor har god tillgång till digitala enheter. Elever i åk 1, 4, 7-9 samt våra gymnasieelever har tillgång till en personlig Chromebook. Övriga årskurser i grundskolan har tillgång till gemensamma Chromebooks/PC.

Förskollärarna och förskolecheferna ingår i ett kommunövergripande nätverk för kompetensutveckling.
Förskoleklassens pedagoger samverkar i ett nätverk som träffas två gånger per termin. Likaså finns ett nätverk för lärare i fritidshem.
Samtliga grundskoleenheter samt gymnasieskolan har förstelärare i verksamheten.

Särskilda upplysningar

När du kommer till Tingsryds kommun är du välkommen att äta gratis skollunch med din barn-/elevgrupp.

Busskommunikationerna mellan Växjö och Tingsryds kommun är god med täta morgon och eftermiddagsturer. Vi erbjuder dig ersättning upp till 1 000 kr/VFU period för resorna till och från din förskola/skola. Reseersättningsblankett finns på kommunens hemsida (sök på "VFU").

Kontaktperson

Linda Wågström

Skolwebb

www.tingsryd.se/

Skolenheter

 • Bulllerbyns förskola i Rävemåla
 • Dackeskolan 7-9
 • Dackeskolan F-6
 • Fjärilens förskola i Urshult
 • Humlans förskola, Konga
 • Juvelens förskola i Ryd
 • Linnerydskolan
 • Myrstackens förskola, Tingsryd
 • Nyckelpigans förskola, Väckelsång
 • Tallbackens förskola, Linneryd
 • Tingsryds Lärcenter
 • Trojaskolan F-6, Ryd
 • Urshultsskolan
 • Wasaskolan
 • Väckelsångskolan
 • Älvans förskola, Tingsryd
 • Örmoskolan