Partnerområde Tingsryd kommun

Förskole- och skolverksamheten i Tingsryds kommun är indelad i fem rektorsområden (Ro) och samlade under en nämnd, Barn- och utbildningsnämnden.

Rektorsområde 1 består av verksamhet från förskola till åk 9 i Tingsryd och till åk 3 i Konga. I Tingsryd finns även grundsärskola.
Rektorsområde 2 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Ryd och till åk 6 i Urshult. I Ryd finns förberedelseklass för nyanlända elever.
Rektorsområde 3 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Väckelsång, Linneryd samt förskolan Bullerbyn i Rävemåla.
Rektorsområde 4 består av gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Utöver ovan nämnda rektorsområden finns också vuxenutbildningen på Tingsryds Lärcenter.
Elevhälsan är den kommunövergripande organisationen för barn/elever i behov av särskilt stöd. I varje rektorsområde finns ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger som tillhör Elevhälsan. Det finns också specialpedagoger, skolpsykolog, logoped, arbetsterapeut, särskoleansvarig och samordnare som är placerade centralt och har ett kommunövergripande uppdrag inom Elevhälsan.

Samtliga skolor är organiserade i arbetslag. Vilket innebär att du som student, under din VFU, kommer att ingå i ett arbetslag , där alla är delaktiga och har intresse av att stötta dig i din utbildning. Du får dessutom en personlig VFU-handledare. Denne kommer tillsammans med dig att ta ett huvudansvar för din VFU. Majoriteten av våra VFU-handledare har genomgått handledarutbildning vid Linnéuniversitetet.
Våra förskolor och skolor har god tillgång till digitala enheter. Elever i åk 1, 4, 7-9 samt våra gymnasieelever har tillgång till en personlig Chromebook. Övriga årskurser i grundskolan har tillgång till gemensamma Chromebooks/PC.

Förskollärarna och förskolecheferna ingår i ett nätverk med tre andra kommuner (Älmhult, Osby och Sölvesborg)
Förskoleklassens pedagoger samverkar i ett nätverk som träffas två gånger per termin. Likaså finns ett nätverk för lärare i fritidshem.
Samtliga grundskoleenheter samt gymnasieskolan har förstelärare i verksamheten.

Särskilda upplysningar

När du kommer till Tingsryds kommun är du välkommen att äta gratis skollunch med din barn-/elevgrupp.

Busskommunikationerna mellan Växjö och Tingsryds kommun är god med täta morgon och eftermiddagsturer. Vi ger dig ersättning upp till 1 000 kr/VFU period för resorna till och från din förskola/skola. Reseersättningsblankett finns på kommunens hemsida (sök på "VFU").

Kontaktperson

Linda Wågström

Skolwebb

www.tingsryd.se/

Skolenheter