Partnerområde Tingsryd kommun

En skola för alla

Vår vision om En skola för alla omfattar fem huvudområden:

Relationspedagogik som bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras. Förtroendefulla, omsorgsfulla och kreativa relationer ses som grundläggande för barns och ungas lärande och utveckling. Det innebär att skapa lärandemiljöer som kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer. Det innebär också att skapa starka förtroendeband mellan personal och barn/elever och deras vårdnadshavare.

Differentierad undervisning
Elevers olika sätt att tillgodogöra sig kunskaper medför ett behov av olika undervisningssätt.
I en differentierad undervisning ges eleverna möjlighet att arbeta på olika nivåer och olika sätt inom samma kunskapsområde. Nivån är inte en etikett på eleven utan en etikett på aktiviteten.
Undervisningen differentieras genom att aktiviteterna innefattar olika vägar att nå målet. Utifrån gruppens behov skapas variation i uppgiften gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse snarare än att några elever får andra särskiljande uppgifter.
Differentierad undervisning bygger på gemenskap, tillvaratar olikheter och främjar delaktighet. Det är ett sätt att, istället för att försöka kompensera för skillnader mellan elever, se mångfald som en uppsättning styrkor man kan bygga på.

Värdeskapande lärande
En undervisning som bygger på värdeskapande lärande innebär att lärare låter sina elever lära sig
genom att tillämpa sina kompetenser (framtida eller befintliga) för att skapa något av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, klass eller skola.
Värdeskapande lärande handlar om att blanda lärande med värdeskapande aktiviteter. Lärandet förstärks när värdeskapande aktiviteter läggs till i lärmixen. Värdeskapande kan då bli ett kraftfullt medel för att nå målet att förbättra lärandet. Ju mer finkornigt vi blandar de två, desto bättre överbryggar vi mellan teori och praktik. Lärande representerar teoridelen, och värdeskapande representerar praktikdelen. Genom att be eleverna att tillämpa sin kunskap för att skapa värde för andra, ber vi också att de ska tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken
Värdeskapande lärande bidrar till att öka elevers studiemotivation, utifrån den djupa känsla av meningsfullhet det innebär att göra något som kan bli värdefullt för någon annan. När något är gjort
“på riktigt” blir det viktigare för eleven.

Tillgängliga lärmiljöer
Tillgängligt lärande handlar om en likvärdig undervisning som bygger på delaktighet och inkludering. Att främja tillgänglighet handlar t ex om att i planeringen av undervisningen ställa sig frågor om hur olika aspekter av lärandet kan göras tillgängliga för alla barn och elever utifrån den kännedom som finns om deras fungerande och lärande i olika situationer. Att variera undervisningen så att den möter barns och elevers varierande behov. Det kan innebära att från början utforma aktiviteter, lärsituationer mm för att så få specifika anpassningar som möjligt behöver göras i efterhand för enskilda elever eller grupper.
Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår i verksamhetens kvalitets-arbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som ett stöd för likabehandlingsarbetet.

Lärande organisation
I en lärande organisation ses det som naturligt att vilja utveckla sin kompetens i samverkan med andra och med aktuell skolforskning som grund för utveckling. Som ett resultat av denna process skapas gemensamma föreställningar och handlingsalternativ. Lärprocessen och lärandets resultat är gemensamt. Kollegialt/kollektivt lärande ses naturligt som en gemensam bas: Medarbetare lär inte bara av varandra, de skapar också en gemensam förståelse och gemensamma slutsatser. En process där individer utvecklar sin kompetens i samverkan med andra och som ett resultat av denna lärprocess skapar gemensamma föreställningar och handlingsalternativ.
I en lärande organisation är det vardagslärandet som lyfts fram. Det handlar snarare om ett livslångt lärande där man ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras. En idé som genererar lärande, en vision snarare än ett mål. Skolan ska vara en sådan lärande organisation, med ett systematiskt och väl fungerande kvalitetsarbete. Väsentliga delar i ett sådant arbete är: systematik och data från den egna undervisningen, få och långsiktiga utvecklingsområden utifrån lokala behov samt tillit och kommunikation.

Förskole- och skolverksamheten i Tingsryds kommun är indelad i fyra rektorsområden och samlade under en nämnd, Bildningsnämnden.

Rektorsområde 1 består av verksamhet från förskola till åk 9 i Tingsryd och till åk 3 i Konga.
Rektorsområde 2 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Ryd och till åk 6 i Urshult. I Ryd finns även anpassad grundskola inriktning ämnesområden.
Rektorsområde 3 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Väckelsång, Linneryd samt förskolan Bullerbyn i Rävemåla.
Rektorsområde 4 består av gymnasieskola.
Utöver ovan nämnda rektorsområden finns också vuxenutbildningen på Tingsryds Lärcenter.
Elevhälsan är den kommunövergripande organisationen för barn/elever i behov av särskilt stöd. I varje rektorsområde finns ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger som tillhör elevhälsan. Det finns också specialpedagoger, skolpsykolog och logoped som är placerade centralt och har ett kommunövergripande uppdrag inom Elevhälsan.

Samtliga skolor är organiserade i arbetslag. Vilket innebär att du som student, under din VFU, kommer att ingå i ett arbetslag , där alla är delaktiga och har intresse av att stötta dig i din utbildning. Du får dessutom en personlig VFU-handledare. Denne kommer tillsammans med dig att ta ett huvudansvar för din VFU. Majoriteten av våra VFU-handledare har genomgått handledarutbildning vid Linnéuniversitetet.
Våra förskolor och skolor har god tillgång till digitala enheter. Elever i grund- och gymnasieskolan har tillgång till en personlig Chromebook.

Förskollärarna och rektorerna ingår i ett kommunövergripande nätverk för verksamhetsutveckling.

Samtliga grundskoleenheter samt gymnasieskolan har förstelärare i verksamheten.

Särskilda upplysningar

När du kommer till Tingsryds kommun är du välkommen att äta gratis skollunch med din barn-/elevgrupp.

Busskommunikationerna mellan Växjö och Tingsryds kommun är god med täta morgon och eftermiddagsturer. Vi erbjuder dig ersättning upp till 1 000 kr/VFU period för resorna till och från din förskola/skola. Ansökan görs via e-tjänst https://minasidor.tingsryd.se/vfu

Kontaktperson

Linda Wågström

Skolwebb

www.tingsryd.se/