Partnerområde Älmhults kommun

Är du intresserad av VFU i Älmhults kommun?

I Älmhults kommun är det viktigt att studenter och blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande VFU. Här får du chansen att vara med i kommunens skolutveckling genom att bidra med dina idéer och tankar.
Älmhults kommun – en kommun i stark utvecklingsfas
I Älmhults kommun finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. Här andas hopp och framtidstro. I Älmhult finns världsföretaget IKEA med sina 14 bolag och 4 500 anställda, vilket ger kommunen en särprägel. Älmhults kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas, det är många som flyttar till oss och det är viktigt att kommunen kan erbjuda bra skolor.

Skolan högt prioriterad
Skolan är högt prioriterad i kommunen och målet ambitiöst. Älmhult ska sträva efter att kunna erbjuda Sveriges bästa skola – ett mål som ställer höga krav. Vi ska ha full måluppfyllelse och alla elever ska nå målen i kursplanerna inom samtliga ämnen. Det är också viktigt att både elever och lärare känner sig trygga och trivs i våra skolor. Det är grundläggande för lärandet.

Väl utvecklad VFU-verksamhet
Älmhults kommun har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till gymnasium.
Vi erbjuder praktikplatser på förskolor med uteprofil, montessoripedagogik och inspiration av Reggio Emilia. Grundskolan arbetar bland annat med att utveckla det entreprenöriella lärandet, allt för att stärka elevens självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan.
Haganäsgymnasiet har ett stort urval av program. Programmen genomsyras av skolans profiler internationalisering, entreprenörskap samt hälsa och livsstil. Vuxenutbildningen arbetar flexibelt och med kvalité, allt för att möta de studerandes utbildningsbehov.

VFU-handledare
Här i kommunen kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig
under din VFU. På förskolan eller skolan sker arbetet i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under din VFU-period.

Att tänka på innan du börjar
Innan du börjar din första VFU-period ska du ordna ett registerutdrag ut brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas till rektor, förskolechef eller din handledare.
Om du har frågor eller funderingar vänd dig till någon av våra samordnare av VFU. Namn och telefonnummer hittar du på kommunens webbsida: http://www.almhult.se/toppmeny/barnutbildning/vfulararutbildning.4.40681f1210df538087680007915.html

Välkommen till din VFU i Älmhults kommun!
Camilla Svensson
Utvecklingsstrateg

Kontaktperson

Camilla Svensson

Skolwebb

www.almhult.se/toppmeny/barnutbildning/vfulararutbildning.4.40681f1210df538087680007915.html

Skolenheter