VFU inom lärarutbildningen vt 2020

Information med anledning av Corona
2020-03-30

Inledande och avslutande VFU-seminarier, om sådana förekommer i kursen, sker på distans.

Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av VFU-skolans arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm. I det fall en skola stänger eller inte kan ta emot studenter skall student ta kontakt med kursansvarig.
 
För studenter som har en pågående VFU gäller att studenten deltar i de aktiviteter som VFU-platsen erbjuder så länge som detta är möjligt och detta gäller även vid t.ex. distansundervisning i gymnasieskolan. 

För studenter som har en planerad VFU-period under våren kommer VFU att genomföras enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas bestämmelser (se undantag nedan). Ingen student är tvingad att genomföra sin VFU utan kan således avstå och genomföra VFU:n vid ett senare tillfälle. 

I förskollärarprogrammet har två VFU-kurser skjutits upp till ett senare tillfälle och ersatts av teoretiska kurser på distans.

Det är av största betydelse att studenter respekterar reglerna om att man måste vara fullt frisk för att kunna genomföra sin VFU.

VFU-besök från Linnéuniversitetet kommer fortsättningsvis att göras, men ersätts av digitala besök om VFU-besökande lärare inte kan eller bör delta på plats.

 
FAQ  

 Jag börjar få hög frånvaro under min VFU. Hur gör jag nu?
Om en student av någon anledning inte kan fullfölja sin VFU-kurs hanteras det individuellt efter att VFU-kursen är avslutad. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.
 
Om studenten har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs
Examinator bedömer om det finns tillräckligt med underlag för att kunna examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd.

Student som inte når målen kan efter överenskommelse med kursansvarig, VFU-besökande lärare och examinator komma överens om hur VFU-kursen ska kompletteras.
 
Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs
VFU-kurs skjuts i regel upp till nästkommande VFU-period alternativt görs individuella lösningar i överenskommelse med kursansvarig och examinator.
 
Min VFU-handledare har blivit sjuk eller arbetar inte på grund av smittskyddsskäl. Vad gör jag?

Informera kursansvarig och ta sedan kontakt med rektor på VFU-skolan. Denne har ansvar för att omfördela handledaruppdraget i första hand. Om detta inte går ska  rektor kontakta VFU-samordnare och/ellerVFU-koordinator som undersöker om det finns möjlighet att hitta ny placering i rådande situation. Om du inte kan fullfölja din VFU så hanteras detta individuellt.
 
Jag har en underliggande sjukdom och vill inte utsätta mig för risken att bli smittad.
Examinator avgör om anpassning av VFU:n är möjlig. Som student kan du själv avgöra om det är lämpligt för dig att genomföra VFU:n just nu. Om du väljer att avstå och skjuta upp din VFU, och det inte finns någon annan kurs för dig att läsa, informera kursansvarig och CSN så att du inte får problem med ditt studiemedel. En individuell studieplanering görs utifrån när det är lämpligt att genomföra VFU istället.
 
Jag vill inte pendla till min VFU-plats med kollektivtrafik. Hur gör jag?
Om du har tillgång till bil kan du välja att resa med bil istället. Under våren kommer du att ha möjlighet att söka resebidrag för resor med bil, dock inte inom Kalmar/Växjö tätort. Kontakta VFU-koordinator för utfärdande av körjournal.
 
I vissa lärarprogram skjuts VFU-kurser upp till ett senare tillfälle, men inte i andra. Vad beror det på?
Det beror bl.a. på tillgången till VFU-platser och möjligheten att i strukturplanen genomföra förändringar. För de studenter som ska göra sin sista VFU får vi följa de beslut som Sverige fattar utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv, t.ex.om skolor hålls öppna eller bedriver undervisning på distans. Skulle nya direktiv komma så måste alla rätta sig efter det och då kan det innebära att VFU skjuts upp och genomförs vid ett senare tillfälle, och det i sin tur kan innebära en förlängd utbildning.