VFU inom lärarutbildningen

Information med anledning av Covid-19

Uppdaterad 2022-04-04

Från och med 22-04-01 klassas Covid 19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det är dock fortfarande av största betydelse att studenter respekterar reglerna om att man måste vara fullt frisk för att kunna genomföra sin VFU. Fortsatt gäller därmed att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Student som är frisk och inte har några symptom förknippade med Covid-19 genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive förskolas/skolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av VFU-platsens arbetssätt, tex till digital verksamhet. I det fall en förskola/skola stänger eller inte kan ta emot studenter skall student ta kontakt med kursansvarig.

Ingen student är tvingad att genomföra sin VFU utan kan således avstå och genomföra VFU:n vid ett senare tillfälle. Detta kan dock leda till ett ofrivilligt uppehåll i studierna och bör noga diskuteras med Lärarutbildningens studie- och yrkesvägledare.

VFU-besök från Linnéuniversitetet kommer fortsättningsvis att göras, men kan ersättas av digitala besök om VFU-besökande lärare inte kan eller bör delta på plats. 

Frågor och svar - VFU och Covid-19

1. Jag har hög frånvaro under min VFU/VFU kan inte fullföljas hela perioden. Hur gör jag?
Om en student av någon anledning inte kan fullfölja sin VFU-kurs hanteras det individuellt av kursansvarig/examinator. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

2.Min VFU-handledare har blivit sjuk eller arbetar inte på grund av smittskyddsskäl. Vad gör jag?
Informera kursansvarig och ta sedan kontakt med rektor på VFU-platsen. Denne har ansvar för att omfördela handledaruppdraget i första hand. Om detta inte går ska rektor kontakta VFU-samordnare och/eller VFU-koordinator som undersöker om det finns möjlighet att hitta ny placering i det aktuella partnerområdet. Om du inte kan fullfölja din VFU hanteras detta individuellt enligt instruktion från kursansvarig/examinator.

3.  Jag är i riskgrupp och vill inte utsätta mig för smitta.
Som student avgör du själv om det är lämpligt för dig att genomföra VFU:n. I aktuella fall avgör examinator om anpassning av VFU är möjlig. Om du väljer att avstå och skjuta upp din VFU, informera kursansvarig. Kontakta även CSN för information om hur detta kan påverka ditt studiemedel. En individuell studieplanering görs utifrån när det är lämpligt att genomföra VFU istället. Kontakta Lärarutbildningens studie- och yrkesvägledare.

4. Jag har frågor om vad som gäller vid VFU och graviditet.
Kontakta din VFU-koordinator för information.