Ansökan om tillgodoräknande av VFU

VFU-perioderna i grundlärarprogrammet ger studenten möjligheter att genom aktivt deltagande i olika verksamheter i grundskolan vidga sitt yrkeskunnande. Utbildningens VFU-perioder bidrar till yrkeslärande med stöd av VFU-handledare. Under VFU sker yrkeslärande både genom deltagarperspektiv och åskådarperspektiv (Se Guide för handledning och bedömning för respektive inriktning.)

VFU-perioderna knyter samman de teoretiska studierna med praktiskt handlande i en yrkespraktik. För den student som så önskar finns det även möjlighet att tillägna sig ny kunskap och nya erfarenheter genom att ansöka om att göra en VFU-period utomlands.

Självvärdering

När student söker tillgodoräknande av VFU-kurs i grundlärarprogrammet ska förutom dokument som intygar yrkesverksamhet även bifogas en självvärdering. De olika VFU-kurserna kräver att målen uppnås på olika nivåer för progression i lärandet: Introducerande,  Grundläggande, Utvecklad samt Fördjupad och Tillämpad.

I självvärderingen ska konkreta exempel från yrkesverksamheten ges för att beskriva och förklara den reella kompetensen i relation till samtliga kursmål. Den reella kompetensen ska även visas utifrån den nivå som krävs i den aktuella kursen (se aktuell kursplan).
 
Kursmålen ska användas som rubriker och texten under respektive mål ska tydligt visa måluppfyllelse utifrån de didaktiska aspekterna vad, hur och varför. Observera att kurserna innehåller kursmål som kräver att student visar teoretisk kunskap. I den reella kompetens som tydligt måste gå att utläsas i självvärderingstexten, ingår således att kunna koppla teoretisk kunskap från föregående kurser i grundlärarprogrammet till praktiskt yrkeskunnande.

Intygande av praktisk yrkesverksamhet

Förutom den sökandes självvärdering behöver kompetensen styrkas av rektor på den skola där den sökande senast var anställd genom kommentarer av den sökandes självvärdering med kompletterande beskrivningar och argument.

Övrigt

Ett beviljat tillgodoräknande av kurs innebär bland annat följande:

  • Ett beslut om tillgodoräknande är inte en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Genomförd VFU betygssätts dock med betyg Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
  • Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.
  • Under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna.

Information om hur du går tillväga när du söker tillgodoräknande finner du här.