Ansökan om tillgodoräknande av VFU i förskollärarprogrammet


VFU-perioderna i förskollärarprogrammen ger studenten möjligheter att genom aktivt deltagande i olika förskoleverksamheter, som hen inte tidigare befunnit sig i, vidga sitt yrkeskunnande. Utbildningens VFU-perioder bidrar till yrkeslärande med stöd av VFU-handledare. Under VFU sker yrkeslärande både genom deltagarperspektiv och åskådarperspektiv (Läs mer i Guide för handledning och bedömning).

VFU-perioderna knyter samman de teoretiska studierna med praktiskt handlande i en yrkespraktik. För den student som så önskar finns det även möjlighet att tillägna sig ny kunskap och nya erfarenheter genom att ansöka om att göra en VFU-period utomlands eller i förskoleklass. 

Instruktioner för självvärderingstexten


När du söker tillgodoräknande av VFU-kurs i förskollärarprogrammet ska du förutom dokument som intygar yrkesverksamhet även bifoga en självvärdering. De olika VFU-kurserna kräver att målen uppnås på olika nivåer för progression i lärandet: Introducerande, Grundläggande, Utvecklad samt Fördjupad och Tillämpad.

I självvärderingen ska studenten ge konkreta exempel från sin yrkesverksamhet för att beskriva och förklara sina reella kompetenser i relation till samtliga kursmål. Den reella kompetensen ska även visas utifrån den nivå som krävs i den aktuella kursen (se aktuell kursplan).

Kursmålen ska användas som rubriker och texten under respektive mål ska tydligt visa måluppfyllelse utifrån de didaktiska aspekterna vad, hur och varför. Observera att kurserna innehåller kursmål som kräver att studenten visar teoretisk kunskap. I den reella kompetens som tydligt måste gå att utläsas i självvärderingstexten, ingår således att kunna koppla teoretisk kunskap från föregående kurser i förskollärarprogrammet till praktiskt yrkeskunnande.

Övrigt

Ett beviljat tillgodoräknande av kurs innebär bland annat följande:

  • Ett beslut om tillgodoräknande är inte en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Genomförd VFU betygssätts dock med betyg Underkänd,Godkänd eller Väl Godkänd.
  • Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.
  • Under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna.

Information om hur du går tillväga när du söker tillgodoräknande finner du här.