Ansökan om tillgodoräknande av VFU


Anvisningar för hur förvärvad kompetens via tidigare yrkesverksamhet ska beskrivas och styrkas i förhållande till en VFU-kurs i ämneslärarprogrammet och KPU.


Följande delar ska bifogas ansökan:

  1. Tjänstgöringsintyg som intygar undervisningserfarenhetens omfattning. Undervisningen ska ha utförts inom ramen för den sökandes ämne eller ämnen i årskurs 7-9, gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Intyg från en lärare eller rektor som har följt och observerat den sökande och bistått med viss handledning. Läraren ska beskriva samt bekräfta den sökandes kompetens (kan integreras i självvärderingen).
  3. Självvärdering (se nedan stycke).

Examinator har rätt att begära in ytterligare underlag när så krävs för att kunna bedöma ansökan.

Självvärdering

Den sökande ska utgå från kursens samtliga kursmål och med stöd av konkreta beskrivningar redogöra för hur hen har arbetat i pedagogisk verksamhet inom ramen för respektive kursmåls område. Använd de olika kursmålen som rubriker. I VFU-kurser finns i förekommande fall kriterier som konkretiserar kursens mål. Dessa ska i så fall också användas som stöd i självvärderingen. Kriterierna finns beskrivna i kursens VFU-Guide eller liknande kursdokument.

Den sökande ska med konkreta beskrivningar från verksamheten redogöra för hur mycket undervisning och annat lärararbete som har utförts, vad som har gjorts, hur detta har utförts samt varför. Den sökande ska alltså utförligt beskriva och redogöra för sina undervisnings-och andra läraraktiviteter samt argumentera för dessa. Här blir argumentationen viktig, med stöd både i praxis samt teori eller forskningsresultat. Det räcker inte att hänvisa till praxis, forskning eller teori utan att specifikt referera till vad och varför. Den sökande ska även beskriva sin kompetens utifrån ett självkritiskt och verksamhetskritiskt perspektiv för att inte hamna i en ”bestpractice”-fälla, där hen endast beskriver hur duktig hen eller andra lärarkollegor är. Ett bra råd är att beskriva den egna förmågan att identifiera pedagogiska dilemman i verksamheten och hur de kan och bör hanteras, eftersom de alltid finns. Även en excellent lärare har utmaningar att hantera i verksamheten.

Förutom den sökandes självvärdering behöver kompetensen styrkas av en lärare eller rektor som har följt den studerande i undervisningssammanhang, genom att hen beskriver och bekräftar kompetensen. Detta ska göras genom att läraren kommenterar den sökandes självvärdering genom kompletterande beskrivningar och argument.

Övrigt

Ett beviljat tillgodoräknande av kurs innebär bland annat följande:

  • Ett beslut om tillgodoräknande är inte en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Genomförd VFU betygssätts dock med betyg Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
  • Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.
  • Under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna.

Information om hur du går tillväga när du söker tillgodoräknande finner du här.